Πρόσκληση υποβολής
προσφοράς παροχής υπηρεσιών για την
υπηρεσία «Συμβουλευτικές υπηρεσίες
τεχνικής και νομικής υποστήριξης της
πράξης με τίτλο πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ “ΘΕΑΤΡΙΚΑ
ΔΡΩΜΕΝΑ ΙΑΣΜΟΣ”» και Κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5093568

https://www.iasmos.net/wp-content/uploads/2022/10/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΜΕ-ΑΔΑΜ.pdf